Shopping Center Sky (Nebo)
Location: Nizhny Novgorod, Bolshaya Pokrovskaya ul., 82